Vision & Mission Why S.L.Raheja Contact Us
 
President
Mr. C. B. Wadhwa
Trustees
  Shri Dev Kumar Aggarwal Prof. J. S. Bajaj
  Dr. B. S. Raheja Shri G. L. Raheja
  Shri C. L. Raheja Shri Vijay B. Raheja
  Shri Deepak B. Raheja Shri Sandeep G. Raheja
  Shri Ravi C. Raheja Shri Akshay Raheja  
  Shri Viren Raheja  
     
Vice President
  Shri G. L. Raheja Shri C. L. Raheja  
  Shri Vijay B. Raheja Shri Akshay Raheja  

Hon. Gen. Secretary
Shri Sanjay Johar

Hon Secretary, Scientific Committee
Dr. A. S. Bhoraskar
Hon Treasurer
Shri Ramesh Valecha